Lệ phí xin visa thị thực cho du khách nước ngoài theo quy định mới. Đây là lệ phí bắt buộc phải nộp cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam khi làm thủ tục xin thị thực.

Lệ phí xin cấp visa thị thực, thẻ tạm trú, thường trú cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định mới được áp dụng từ ngày 15/11/2015

Quy định về lệ phí xin cấp thị thực Visa, thẻ tạm trú … cho người nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư số 157/2015/TT-BTC 

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Create by CTTN Inc